Tuesday, 21 April 2015

Անհատական սպառողական զամբյուղ(1 ամսվա կտրվածքով)

Նպատակ
Օրեկան ծախս
Ամսեկան ծախս
Ընդամենը
Ուսման վարձ
-
13000դր
13000դր
Ճանապարհածախս
1.տնից դպրոց՝ -
2.դպրոցից տուն՝100դր
1.տնից դպրոց՝ 5000դր
2.դպրոցից տուն՝2400դր (24օր)
7400դր
Դպրոցական այլ ծախսեր
200դր
4800դր(24օր)
4800դր
Ինտերնետ կապ
-
5500դր
5500դր
Սնունդ
1500դր
45000դր
45000դր
Հագուստ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ
-
10000դր
10000դր
Բջջային հեռախոսակապի վարձ
-
1000դր
1000դր
Կոմունալ վճարումներ՝
       1.  Լույս
       2.  Գազ
       3.  Ջուր
       4. Քաղաքային    հեռախոսակապ

-
-
-

      1.  4000դր
      2.  15000դր
      3.   650դր
      4.   300դր
19950դր

106650դր

No comments:

Post a Comment