Wednesday, 14 October 2015

Quotes

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. 
George Bernard Shaw 

Կյանքի իմաստը ոչ թե քեզ գտնելն է, այլ քեզ ստեղծելը: 
Ջորջ Բերնարդ Շոու 

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. 
Marcus Aurelius 

Շատ քիչ բան է պահանջվում երջանիկ լինելու համար. ամեն ինչ քո մեջ է՝ քո մտածելակերպի մեջ: 
Մարկուս Աուրելիուս 

There are always flowers for those who want to see them. 
Henri Matisse 

Ծաղիկներ միշտ էլ կգտնվեն նրանց համար, ովքեր ուզում են դրանք տեսնել:
Անրի Մատիս

Autumn is a second spring when every leaf is a flower. 
Albert Camus


Աշունը երկրորդ գարունն է, երբ ամեն մի տերև ծաղիկ է: 
Ալբերտ Քամյու 
Family is not an important thing. It's everything. 
Michael J. Fox 

Ընտանիքը ոչ թե կարևոր բան է, այլ ամեն ինչ է: 
Մայքլ Ջեյ Ֆոքս 

To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. 
Lewis B. Smedes 

Ներել նշանակում է ազատ արձակել կալանավորին և հայտնաբերել, որ այդ կալանավորը դու էիր: 
Լեվիս Սմիդս 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 
Nelson Mandela 

Կրթությունն ամենահզոր զենքն է, որով կարող ես փոխել աշխարհը: 
Նելսոն Մանդելա

No comments:

Post a Comment