Wednesday, 21 January 2015

Ես կարողանում եմ

                                           Environmental issues
                                  My opinion about “Effects of water pollution”
Water is life and we can’t live without it. We need water for maintaining hygiene, drinking, cooking, mining, agriculture…
We must be careful towards our environment and its natural resources, not pollute it. And if we don’t, we'll start to get sick more and maybe then we can’t correct it and it would be too late. We must take care of our planet and live in harmony with it.
                               Translation                                 
                   Effects of water pollution
Water pollution has been documented as a contributor to a wide range of health problems and disorders in humans. It has also been shown to have drastically negative impacts on wild animals and the environment as a whole. There are quite a few different effects of water pollution that are of significant importance to humans.

Human Health Effects

Water pollution can pose health dangers to humans who come into contact with it, either directly or indirectly.

Contaminated Drinking Water

The risks of your health being negatively impacted by polluted drinking water in a developed country is small in comparison with developing countries. However, it is possible to become ill from contaminated water. When you are out hiking, you can acquire giardiasis that can lead to the presentation of acute symptoms like vomiting and intense nausea. This infection is caused by drinking water that has been fouled by animal wastes in untreated waterways. In anthropogenic environments like cities and towns, the potential toxins are far more numerous.
                                Ջրի աղտոտման հետևանքները
Փաստ է, որ ջրի աղտոտվածությունը նպաստում է մարդու մոտ լայն շրջանակի առողջական խնդիրների և խանգարումների առաջացմանը: Ապացուցվել է նաև, որ այն լուրջ բացասական ազդեցություն ունի վայրի կենդանիների և առհասարակ ամբողջ շրջակա միջավայրի վրա: Ջրի աղտոտման մի քանի տարբեր ազդեցություններ կան, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն մարդու համար:
Մարդու առողջության վրա ունեցած հետևանքները
Ջրի աղտոտվածության պատճառով, դրա հետ ուղղակի կամ անուղղակի շփման միջոցով մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ առողջական խնդիրներ:
Աղտոտված խմելու ջուր

Համեմատած զարգացող երկրների, զարգացած երկրներում առողջության վրա աղտոտված խմելու ջրի բացասական ազդեցությությունն ավելի փոքր է: Սակայն հնարավոր է աղտոտված ջրի պատճառով հիվանդանալ: Արշավի ժամանակ, դու կարող ես ձեռք բերել լիստերիոզ(աղիների վարակ), որը կարող է հանգեցնել սուր ախտանշանների առաջացմանը, ինչպիսիք են փսխումը և ուժգին սրտխառնոցը: Վարակի պատճառ կարող է հանդիսանալ խմելու ջուրը, որն աղտոտվել է չմշակված ջրատարներում կենդանական թափոններով: Մարդածին միջավայրում, ինչպիսիք են քաղաքները և ավաններըհնարավոր թունավոր նյութերն ավելի բազմաթիվ են:

No comments:

Post a Comment